تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - پذیرفتن حقیقت
هفتم مرداد 91

پذیرفتن حقیقت

• نوشته شده توسط: مـــریم سادات رزّاز

حقیقت زندگی: هرچی مهربونتر باشی بیشتر بهت ظلم میکنن، هرچی

 "صادق" ترباشی بیشتر بهت دروغ میگن، هرچی خودتو خاکی تر نشون

بدی واست کمتر ارزش قائلند، هرچی قلبتو اسونتر در اختیار بذاری راحت

 تر لهش میکنن و اگر بدونند که منتظری و بهشون احتیاج داری اندازه یه

دنیا ازت فاصله می گیرند..
.

نظرات()