تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته اول بهمن 1390
ششم بهمن 90

ناامید نباش

اگر دیدی در آسمانت هیچ ستاره ای نیست غمگین و نا امید نباش

بدان که روز است ...


نظرات()

سوم بهمن 90

جمله ی زیبا
باد با چراغ خاموش کاری ندارد

اگر در سختی هستی , بدان که روشنی . . .


نظرات()

یکم بهمن 90

تمركز
تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید

 متمرکز کنید

پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند

گراهام بل


نظرات()

یکم بهمن 90

نیروی اعتقاد
نیروی کسی که به چیزی معتقد است برابر است با

نیروی 99 نفر که به آن علاقه مندند ...


نظرات()