تبلیغات
کائنات برای شما & ( جملات عارفانه عاطفی ... ) - مطالب هفته چهارم بهمن 1390
بیست و هفتم بهمن 90

اله العاصی...


صدا زد ای خدای جهانیان!

ندا آمد: "بله"

گفت ای پروردگار نیکوکاران!

ندا آمد: "بله"

باز گفت:ای معبود اطاعت کنندگان!

جواب شنید:"بله"

این بار صدا زد:ای خداوند گنهکاران!!!

جواب شنید:"بله،بله،بله"

باتعجب پرسید:خدایا،تو راخدای جهانیان،پروردگار نیکوکاران،معبود اطاعت کنندگان خواندم،یکبار فرمودی"بله"!

ولی تو را خدای گنهکاران صدا زدم،سه بار فرمودی"بله"!حکمتش چیست؟؟؟!!!

جواب آمد:مطیعان به اطاعت خود

                                    نیکوکاران به نیکوکاری خود

                                                     وعارفان به معرفت خود اعتماد دارند...

حال آنکه گنهکاران که جز به فضل من پناهی ندارند،اگر از درگاه من ناامید گردند به درگاه چه کسی پناهنده شوند....نظرات()